Privacy verklaring – Nederlands

Lust Festival Lust Festival, gevestigd aan Weurden 78 7101NL Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lustfestival.com Weurden 78 7101NL Winterswijk +31 6 44099444

Lust Festival is de Functionaris Gegevensbescherming van Lust Festival Hij/zij is te bereiken via info@www.lustfestival.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lust Festival verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.lustfestival.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lust Festival verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Lust Festival analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Lust Festival verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lust Festival bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: 5 jaar na geen gebruik te hebben gemaakt van onze diensten.

Reden: Het juist aanschrijven/aanspreken en factureren van klant/niet klant.
Google Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden.
Reden: Het verbeteren van onze website en inzage in het gedrag van bezoekers. Het betreft het IP adres (anoniem)

Delen van persoonsgegevens met derden

Lust Festival verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lust Festival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lust Festival gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lust Festival en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.lustfestival.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lust Festival wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lust Festival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@www.lustfestival.com

Datenschutzerklärung – Deutsch

Das Lust Festival Lust Festival, mit Sitz in Weurden 78 7101EN Winterswijk, ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt.

Kontaktdaten:

https://www.lustfestival.com Weurden 78 7101NL Winterswijk +31 6 44099444

Das Lust Festival ist der Datenschutzbeauftragte des Lust Festivals. Er kann über info@www.lustfestival.com erreicht werden

Persönliche Daten, die wir verarbeiten

Das Lust Festival verarbeitet keine personenbezogenen Daten, da auf unserer Seite keine persönlichen Daten hinterlassen werden können. Wir verwenden auch keine Social-Media-Plugins.

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und / oder Dienst hat nicht die Absicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir ermutigen Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder gesammelt werden, ohne dass die Eltern ihre Zustimmung geben. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir personenbezogene Daten über Minderjährige ohne diese Zustimmung gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@www.lustfestival.com, dann löschen wir diese Informationen.

Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Lust Festival verarbeitet Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken:
– Abwicklung Ihrer Zahlung
– Sie können bei Bedarf anrufen oder e-mailen, um unsere Dienste auszuführen
– Das Lust Festival analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um die Website zu verbessern und das Angebot an Produkten und Dienstleistungen Ihren Wünschen anzupassen.
– Lust Festival verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, wie zum Beispiel Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen.

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?

Lust Festival speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt notwendig, um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten gesammelt werden. Wir verwenden die folgenden Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) von persönlichen Daten:

Persönliche Daten
Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre nach Nichtbenutzung unserer Dienstleistungen.
Grund: Das Recht, Kunden / Nicht-Kunden zu schreiben / zu adressieren und in Rechnung zu stellen.

Google Analytics
Lagerzeit: 38 Monate.
Grund: Verbesserung unserer Website und Einblick in das Verhalten der Besucher. Es betrifft die IP-Adresse (anonym)

 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Lust Festival verkauft Ihre Informationen nicht an Dritte und wird diese nur zur Verfügung stellen, wenn dies zur Durchführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag bearbeiten, schließen wir eine Prozessorvereinbarung, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Das Lust Festival bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden

Lust Festival verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind notwendig für den technischen Betrieb der Website und für Ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie stellen sicher, dass die Website richtig funktioniert und erinnern sich beispielsweise an Ihre Präferenzen. Wir können damit auch unsere Website optimieren. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten Informationen löschen.

Daten anzeigen, ändern oder löschen

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben auch das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Lust Festival zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Informationen, die wir Ihnen oder einer anderen von Ihnen genannten Organisation zur Verfügung stellen, in einer Computerdatei zu senden. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer persönlichen Daten oder Anfrage zur Löschung Ihrer Einwilligung oder Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an info@www.lustfestival.com senden. Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihrer ID mit der Anfrage zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (maschinenlesbare Zone, den Streifen mit den Zahlen am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Citizen Service Number (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen, auf Ihre Anfrage hin. Lust Festival weist auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Das kann über den folgenden Link erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie schützen wir personenbezogene Daten?

Lust Festival nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff zu verhindern, Offenlegung unerwünschte und nicht autorisierte Änderungen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an info@www.lustfestival.com

WhatsApp chat